Wymagania

 Wymagania edukacyjne w klasie II

w Szkole Podstawowej 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

 

Uczeń kończący klasę II:

Mówienie i słuchanie:

 • mówi zrozumiale, wymawiając słowa wyraziście i poprawnie,
 • umie przyjąć w rozmowie rolę słuchacza i osoby zabierającej głos,
 • uczestniczy w rozmowie na okreslony temat (np. na temat tekstu, świąt, bieżących spraw klasowych i szkolnych, zjawisk przyrody, własnych przeżyć, wykonanych prac plastycznych itd.),
 • wypowiada się samodzielnie na różne tematy,
 • zadaje pytania kolegom i nauczycielowi,
 • prosi o wyjaśnienie znaczenia wyrazów, poleceń lub niezrozumiałego fragmentu tekstu,
 • słowem, zdaniem odpowiada na pytania nauczyciela, kolegów,
 • wypowiada sie na temat wysłuchanego (przeczytanego) tekstu, oglądanej historyjki obrazkowej, przedmiotu, ilustracji, filmu itp. (opowiadając, opisując),
 • okazuje zainteresowanie wypowiedziami kolegów i nauczycieli,
 • słucha i rozumie tekst mówiony, czytany lub odtwarzany z nagrania,
 • tworzy swą wypowiedź w formie kilkuzdaniowego, spójnego tekstu,
 • uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego,
 • rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence.

Czytanie i korzystanie z informacji:

 • rozpoznaje litery i łączy je z odpowiednimi głoskami,
 • wyróżnia i poprawnie artykułuje głoski odpowiadające poszczegolnym literom,
 • porównuje liczbę głosek i liter w wyrazach,
 • czyta teksty drukowane i pisane,
 • czyta głośno i poprawnie, płynnie i wyraziście,
 • czyta cicho ze zrozumieniem,
 • czyta teksty znane i nowo poznane,
 • rozumie znaczenie czytanych wyrazów, zwrotów, zdań, rozumie sens całego tekstu,
 • czyta ze zrozumieniem komunikaty, polecenia w podręczniku, plany działania, instrukcje obsługi urządzeń,
 • szuka informacji w encyklopediach, słownikach,
 • ustala kolejność zdarzeń w tekście, wyszukuje fragmenty tekstu potrzebne do tematu,
 • ocenia zdarzenia i postać bohatera,
 • porównuje zdarzenia fikcyjne z własnymi doświadczeniami,
 • samodzielnie czyta wybrane przez siebie książki i czasopisma,
 • rozpoznaje niektóre rytmicznie powtarzające się elementy wiersza, np. rym, wers, strofę, refren.

Pisanie:

 • zapisuje litery małe i wielkie, odtwarza odpowiednio ich kształty,
 • tworzy wyrazy z rozsypanki literowej, sylabowej,
 • zapisuje wyrazy i zdania,
 • pisze czytelnie, poprawnie łącząc litery,
 • przepisuje poprawnie wyrazy, zdania, fragmenty tekstów,
 • prawidłowo rozmieszcza pisany tekst na kartce,
 • podpisuje własne ilustracje i historyjki obrazkowe w książce,
 • pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy i krótkie teksty,
 • rozwija zdanie nierozwinięte,
 • redaguje pisemne odpowiedzi na pytania do tekstu,
 • potrafi tworzyć własne teksty, zapisując swoje myśli w formie zdań,
 • układa samodzielnie wypowiedź na określony temat i zapisuje ją,
 • redaguje pisma użytkowe, np.: zaproszenie, zawiadomienie, list, komunikat,
 • układa i zapisuje plan opowiadania, plan pracy.

Elementy gramatyki i ortografii:

 • rozpoznaje zdania w mowie i tekście pisanym,
 • wyróżnia wyrazy w zdaniach,
 • stosuje wielką literę na początku zdania, kropkę, pytajnik, wykrzyknik na końcu zdania,
 • rozpoznaje zdania pojedyncze oznajmujące i pytające,
 • rozwija zdania,
 • w pisowni imion, nazwisk, nazw geograficznych stosuje wielką literę,
 • dzieli wyrazy na głoski i sylaby,
 • rozpoznaje i nazywa samogłoski i spółgłoski,
 • zna głoski oznaczone dwiema literami,
 • pisze poprawnie wyrazy ze spółgłoskami miękkimi, w których miękkość oznaczona jest literą i lub znakiem diakrytycznym,
 • pisze poprawnie wyrazy z ą i ę o pisowni zgodnej z wymową,
 • pisze poprawnie wyrazy, w ktorych spółgłoska miękka traci dźwięczność na końcu wyrazu,
 • pisze wyrazy z ó i rz wymiennym w zakresie opracowanego słownictwa,
 • pisze poznane wyrazy poprawnie pod względem ortograficznym,
 • porządkuje wyrazy alfabetycznie według pierwszej, pierwszej i drugiej, pierwszej drugiej i trzeciej litery,
 • pisze i odczytuje pospolite skróty spotykane w otoczeniu dziecka,
 • tworzy wyrazy pokrewne i stosuje je w pracach pisemnych,
 • wyszukuje wyrazy bliskoznaczne i zastępuje nimi powtarzające się wyrazy,
 • grupuje wyrazy będące nazwami osób, rzeczy, przedmiotów, zwierząt i roślin, wyrazy oznaczające czynności, wyrazy oznaczające cechy przedmiotów, osób,
 • wyjaśnia wyrazy i zwroty spotykane w słuchanych i czytanych tekstach.

EDUKACJA SPOŁECZNA

Uczeń kończący klasę II:

 • zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia, w tym zasady bycia dobrym kolegą,
 • uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, na miarę swych możliwości,
 • odróżnia dobro od zła; stara się być sprawiedliwym i prawdomównym,
 • wie, jak zachować sie w szkole i jakie sa obowiązki ucznia,
 • zastanawia sie nad mocnymi i słabymi cechami swojego charakteru, dokonuje samooceny,
 • rozumie pojęcia: rodzina, rodzice, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki,
 • identyfikuje się ze swoją rodziną,
 • podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia,
 • rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i wie, że trzeba do niej dostosowywać swe oczekiwania,
 • pomaga potrzebującym,
 • wie, jak zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników (stosuje formy grzecznościowe),
 • rozumie potrzebe utrzymywania dobrych relacji z innymi ludźmi; jest chętny do pomocy,
 • zna zawody, jakie wykonują dorośli w jego otoczeniu,
 • potrafi opowiedzieć o pracy ludzi w poznanych zawodach; wie, czym zajmują sie osoby pracujące w danym zawodzie,
 • wie, że każda praca jest ważna i potrzebna; wie, że należy szanować pracę każdego człowieka,
 • rozumie pojęcia: miejscowość, województwo, kraj,
 • zna nazwy kilku miast i wsi położonych najbliżej swojej miejscowości,
 • potrafi okreslić krajobraz swojej okolicy,
 • określa swą przynależność narodową,
 • zna nazwy kolejnych stolic Polski,
 • zna symbole narodowe (nazwę kraju, barwy narodowe, hymn, godło),
 • zna nazwy wybranych krajów należących do Unii Europejskiej,
 • rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej,
 • szanuje odmienność każdego człowieka,
 • rozumie, że ludzie mają te same prawa niezależnie od wyglądu czy koloru skóry,
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę możliwości),
 • potrafi zawiadomić dorosłych o wypadku,
 • zna ogólnopolskie numery alarmowe.

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Uczeń kończący klasę II:

 • przeprowadza proste doświadczenia przyrodnicze,
 • potrafi obserwować i wiązać przyczynę ze skutkiem,
 • wyciąga wnioski z prowadzonych obserwacji,
 • potrafi opisać życie roślin i zwierząt w poznanych ekosystemach: w lesie, na polu, na łące, w ogrodzie, w sadzie, nad wodą, w parku,
 • rozpoznaje drzewa, krzewy i rośliny zielne rosnace w parku, wokół szkoły, wokół domu, w lesie, na łące, na polu,
 • zna czynniki warunkujące rozwój roślin,
 • umie pielęgnować rośliny ozdobne,
 • potrafi wymienić nadziemne i podziemne części roślin,
 • dostrzega związek między warunkami życia a rozwojem rośliny,
 • zna nazwy niektórych owoców, drzew i krzewów uprawianych w sadach,
 • zna nazwy wybranych warzyw uprawianych w Polsce oraz niektóre sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców,
 • potrafi wymienić nazwy niektórych zwierząt żyjących w ogrodzie, w parku, w lesie,na polu, na łące, w wodzie,
 • wie, jak opiekować się zwierzętami,
 • umie wymienić nazwy zwierzą hodowanych w Polsce,
 • zna nazwy zwierząt żyjących w różnych częściach świata,
 • nazywa i wskazuje części ciała,
 • zna nazwy poszczególnych pór roku, potrafi je scharakteryzować,
 • rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego przez człowieka,
 • wie, jakie znaczenie dla życia ludzi, zwierząt i roślin ma powietrze, woda, słońce,
 • wie, jakie bogactwa naturalne kryje w swoim wnętrzu ziemia; wie jak powstały złoża węgla i soli,
 • zna stany skupienia wody,
 • wie, na czym polega krążenie wody w przyrodzie,
 • wie, jak człowiek wykorzystuje wodę,
 • wie, jakie są elementy pogody,
 • potrafi w znanej sobie okolicy wskazać wschód, zachód, północ, południe,
 • umie wskazać główne kierunki na mapie Polski,
 • potrafi wskazać na mapie granice Polski,
 • dba o higienę osobistą, umie się odpowiednio ubrać w zależności od pory roku i komunikatu o pogodzie,
 • wie, co powinien jeść, aby być zdrowym,
 • rozumie, jakie zagrożenia niosą ze sobą takie zjawiska, jak: burza, huragan, śnieżyca, lawina; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Uczeń kończący klasę II:

 • określa swoje położenie w przestrzeni, położenie przedmiotu względem obserwatora i względem drugiego przedmiotu,
 • poprawnie i ze zrozumieniem uzywa wyrazów typu: za, przed, do przodu, do tyłu, na prawo, na lewo itp.,
 • potrafi uporządkować przedmioty według obranej cechy wielkościowej,
 • grupuje przedmioty według wyróżnionej cechy (cech),
 • tworzy zbiór przedmiotów spełniających podany warunek,
 • ustala liczebność danego zbioru przedmiotów,
 • wskazuje zbiory równoliczne i nierównoliczne,
 • rysuje figury symetryczne, uzupełnia elementy rysunku,
 • kontynuuje regularność w prostych motywach, szlaczkach, rozetach, mandalach,
 • umie posługiwać się w praktyce pojęciem liczby we wszystkich jej aspektach,
 • rozkłada liczby na składniki,
 • liczy w zakresie 100 według podanego wzoru,
 • wskazuje miejsce liczby w ciągu liczbowym,
 • potrafi porównywać liczby słownie i z użyciem znaków: <, >, =,
 • potrafi porównywać poprzez szacowanie,
 • rozumie pojęcia: mniej, więcej, tyle samo,
 • poznaje cztery podstawowe działania arytmetyczne, potrafi je zapisać za pomocą cyfr i znaków matematycznych – nabywa biegłości w dodawaniu, odejmowaniu liczb w zakresie 30,
 • wie, jaka jest rola zera w wymienionych działaniach,
 • sprawdza odejmowanie za pomocą dodawania,
 • wie, jaka jest rola zera i liczby jeden w działaniach arytmetycznych,
 • podaje z pamięci iloczyny i ilorazy w zakresie tabliczki mnożenia do 30,
 • umie rozwiązywać proste równania z jedną niewiadomą w postaci okienka,
 • potrafi rozwiązywać zadania proste standardowe i niestandardowe,
 • potrafi analizować treść zadań tekstowych,
 • potrafi układać zadania tekstowe do sytuacji konkretnej, ilustracji, formuły matematycznej oraz je przekształcać,
 • wykonuje obliczenia pieniężne,
 • rozumie znaczenie pojęć: cena, wartość, ilość,
 • zna podstawowe jednostki długości i ich skróty,
 • potrafi zapisać wynik pomiaru,
 • zna podstawowe jednostki masy,
 • potrafi posługiwać się wagą, zapisuje wynik ważenia,
 • zna podstawowe jednostki pojemności,
 • odczytuje i zapisuje temperaturę,
 • potrafi odczytać wskazania termomet
 • zna nazwy i kolejność dni tygodnia, nazwy miesięcy, pór roku – poda liczbę dni w danym miesiącu; potrafi zapisać i odczytać daty,
 • wykona proste oblicznia kalendarzowe,
 • określa czas zegarowy: potrafi odczytać wskazania czasu na różnych zegarach,
 • zna jednostki czasu zegarowego,
 • wykonuje proste obliczenia zegarowe,
 • rozpoznaje i nazywa koła, prostokąty, kwadraty, trójkąty,
 • potrafi mierzyć odcinki,
 • rysuje odcinki o podanej długości.

EDUKACJA TECHNICZNA

Uczeń kończący klasę II:

1)   zna środowisko techniczne:

 • orientuje sie w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku

(,,Jak to zrobiono?”): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego.

 • rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli,
 • okresla wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie),

2)   realizuje ,,drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:

 1. a)   przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera                    odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze)  oraz narzędzia
 2. b)   rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej
  1. posiada umiejętności:
 • odmierzania potrzebnej ilości materiału,
 • cięcia papieru, tektury itp.,
 • montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z różnych instrukcji i schematów rysunkowych (np. buduje latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów, statków),
 • w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów,

3)   dba o bezpieczeństwo własne i innych:

 • utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,
 • właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych,
 • wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

EDUKACJA PLASTYCZNA

Uczeń kończący klasę II:

 • wykonuje prace plastyczne na określony temat, z wyobraźni, na podstawie przeżyć, doświadczeń, obserwacji, treści utworów literackich, teatralnych, muzycznych itd.,
 • wyróżnia cechy postaci ludzkiej, zwierzecej, roślin oraz przedmiotów,
 • projektuje i wykonuje elementy scenografii, kukiełki, maski do przedstawień, inscenizacji,
 • wie, że linia jest elementem każdego dzieła plastycznego, zna jej rolę w rysunku i malarstwie,
 • obrysowuje linią szablony, zakreskowuje powierzchnie konturów,
 • posługuje się plamą jako środkiem wypowiedzi plastycznej,
 • zna barwy podstawowe i pochodne,
 • tworzy rózne kombinacje kolorów; wie, jak łączyc barwy, by otrzymać dużą gamę kolorów,
 • doborem barw przedstawia nastrój swojej pracy plastycznej,
 • nazywa faktury materiałów wykorzystywanych w swoich pracach,
 • zagospodarowuje całą kartkę papieru,
 • zachowuje proporcje postaci, przedmiotów, obiektów,
 • potrafi przedstawic środkami plastycznymi ciekawy układ kompozycyjny,
 • zna niektóre techniki malarskie i potrafi sie nimi posłużyć (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.),
 • modeluje w plastelinie, masie solnej,
 • konstruuje rzeźby i płaskorzeźby z materiałów przyrodniczych, plasteliny, modeliny, papieru, śniegu,
 • projektuje rózne formy użytkowe na potrzeby swoje, kolegów oraz upominki,
 • zna niektóre właściwosci materiałów (papierniczych, tekstylnych, metalowych, plastikowych) wykorzystywanych w pracach,
 • składa, zgina, formuje papier (origami),
 • zna zawody związane ze sztuką: malarz, rzeźbiarz, architekt, scenograf, grafik, fotograf, projektant, twórca ludowy oraz nazywa ich wytwory,
 • wie, co może byc tematyką martwej natury, pejzażów, portretów,
 • rozumie znaczenie terminów: zabytek, pomnik,
 • dostrzega różnice między płaską formą – rysunkiem a przestrzenną – rzeźbą.

 

EDUKACJA MUZYCZNA

 

Uczeń kończący klasę II:

1)   w zakresie odbioru muzyki:

 1. a) zna i stosuje następujace rodzaje aktywności muzycznej:
 • śpiewa w zespole piosenki z słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy,
 • gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty),
 • realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje),
 • tańczy podstawowe kroki;
 1. b)   rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dzwięku,   akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz);
 2. c)   aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy; rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi  charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo, zespołowo, na chór i orkiestrę; rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części);

2)   w zakresie tworzenia muzyki:

 • tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki,
 • improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad,
 • wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Uczeń kończący klasę II:

 • potrafi prawidłowo przyjąć pozycje wyjściowe do ćwiczeń: postawę zasadniczą, stanie jednonóż,
 • siady (krzyżny, klęczny, prosty, rozkroczny, skulny), klęki (prosty, podparty), leżenie (przodem, tyłem, przewrotne, przerzutne), podpory (przodem, tyłem, przysiad podparty),
 • rozumie i prawidłowo wykonuje ustawienie w rozsypce, w szeregu,w dwuszeregu, w rzędzie, w dwurzędzie, na obwodzie koła,
 • potrafi maszerować w parach i rzędem,
 • potrafi prawidłowo powtórzyć ćwiczenia kaształtujące bez przyborów,
 • w ćwiczeniach z przyborami wykorzystuje przyborytypowe i nietypowe zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • zna ćwiczenia wspierające kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
 • przestrzega zasady przyjmowania prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń, zabawy i pracy,
 • potrafi wykonać skok w dal z miejsca i sposobem naturalnym, skoki nad niskimi przeszkodami oraz skoki przez skakankę,
 • wspina się na drabinki i inne niskie przeszkody,
 • potrafi przejść po listwie odwróconej ławeczki gimnastycznej, wykonując dodatkowe ćwiczenie (np. przysiad, obrót, skłon),
 • pokonuje naturalne tory przeszkód oraz tworzone według pomysłów nauczyciela,
 • przestrzega zasad bezpiecznej zabawy w różnych warunkach: w szkole, w domu, na placu zabaw, na śniegu i lodzie,
 • zna zasady bezpiecznego korzystania z przyborów i przyrządów gimnastycznych,
 • wybiera bezpieczne miejsce do ćwiczeń oraz zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.
 • zna różne ustawienia do gier i zabaw ruchowych,
 • zna reguły poznanych gier i zabaw ruchowych i przestrzega ich.
 • zna i przestrzega podstawowych przepisów obowiązujących w minigrach sportowych, rozróznia piłki przeznaczone do tych gier (minisiatkówki, minikoszykówki, minipiłki nożnej),
 • potrafi wykonać podanie i chwyt piłki oburącz oraz jednorącz w marszu i biegu ze zmianą kierunku ruchu,
 • potrafi wykonać improwizację ruchową przy muzyce,
 • zna i przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w czasie zabaw tanecznych,
 • wie, jak zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki podczas rywalizacji indywidualnej i zespołowej,
 • wie, gdzie mozna bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego,
 • zna zasady bezpiecznych zabaw,
 • zna zabawy, które można organizować w różnych porach roku,
 • wie, jak bezpiecznie wypoczywac w lesie, w górach, nad wodą, na wsi,
 • rozumie potrzebe aktywnego wypoczynku.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 

Uczeń kończący klasę II:

 • umie obsługiwać komputer,
 • posługuje się myszą i klawiaturą,
 • poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego,
 • posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania,
 • wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur,
 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu,
 • ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu,
 • stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu.

 

SZACHY

 

Uczeń kończący klasę II:

 • Uczeń  zauważa, kiedy jego bierki są atakowane i próbuje przeciwdziałać stratom przez odejście, obronę lub wymianę.
 • Aktywnie szuka możliwości zdobycia materiału.
 • Potrafi matować ciężkimi figurami.
 • Daje mata w jednym posunięciu w każdej pozycji na szachownicy.
 • Uczeń rozróżnia debiuty otwarte, półotwarte i zamknięte.
 • Potrafi zapisać powstałą pozycję na szachownicy oraz przebieg rozgrywanej przez siebie   partii.
 • Rozwiązuje proste zadania korzystając z poznanych motywów taktycznych, takich jak: podwójne uderzenie, związanie, atak z odsłony, podwójny szach, likwidacja obrońcy.
 • Zna przebieg najprostszych końcówek.
 • Potrafi wykonać najprostszy przełom pionów.
 • Umie rozpoznawać słabości w ustawieniu przeciwnika.

 

Brody  4 .09. 2017 r

Reklamy